Αξιοπιστία - Εμπιστοσύνη

Η «BRIGHT BUSINESS SOLUTION I.K.E.» παρέχει συμβουλευτικές, διαχειριστικές και τεχνικές υπηρεσίες. Ακόμη παρέχει υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης, σε συγχρηματοδοτούμενα έργα. Μέρος των υπηρεσιών της αποτελεί η παρακολούθηση, η αξιολόγηση και η τεχνική υποστήριξη σε Ο.Τ.Α και δημόσιους οργανισμούς, καθώς επίσης και η εκπόνηση επιχειρησιακών προγραμμάτων διαχείρισης και αξιολόγησης.

Στο πλέγμα των ολοκληρωμένων υπηρεσιών της ανήκει η παροχή συμβουλευτικών, διαχειριστικών και τεχνικών υπηρεσιών αναφορικά με την οργάνωση, τη διοίκηση, τη μηχανοργάνωση, τη λειτουργία, τον ποιοτικό έλεγχο και την πιστοποίηση ΙSΟ. Ακόμη η διοργάνωση σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων επί των ανωτέρω θεμάτων, η συλλογή, ανάλυση, αξιολόγηση και υποβολή στοιχείων και πληροφοριών καθώς και η ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικασιών διοίκησης, εκσυγχρονισμού λειτουργίας και υποστήριξης σε πάσης φύσεως επιχειρήσεων και οργανισμών οποιασδήποτε νομικής μορφής του δημοσίου ή και του ιδιωτικού τομέα. Τέλος στις υπηρεσίες της είναι η διαχείριση, ο συντονισμός, η διεύθυνση, και η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα και προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας